fbpx

Allmänna Villkor

 

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.weddingdreams.se, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Bridal Dreams OÜ, organisationsnummer 14773125 (”Wedding Dreams”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Wedding Dreams framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2 För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Wedding Dreams accepterar, inte kreditköp till personer under 18 år, enligt svensk lag. Wedding dreams förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3 Wedding Dreams reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om varor som finns i lager. Wedding Dreams har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en beställd vara som så kommer du bli meddelad utav Wedding Dreams om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Wedding Dreams fortsätter med beställningen.

1.4 Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Wedding Dreams eller dess licensgivare. Informationen är skyddad och detta innebär att varumärken, bilder och grafik, produktnamn, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Wedding Dreams.

 

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1 För att slutföra ett köp via Sajten måste Du acceptera Wedding Dreams Villkor. Genom att Du har godkänt Villkoren så medger Du att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Wedding Dreams Integritetspolicy, se här. Samt att du förbinder dig till att följa Wedding Dreams Villkor i sin helhet.

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Du har fått en bekräftelse från Wedding Dreams gällande din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Wedding Dreams via mail. Du har skyldighet att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Wedding Dreams. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Wedding Dreams. Om beställningen återkallas så kommer Wedding Dreams att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 

3. KUNDUPPGIFTER

När Du ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Wedding Dreams behandling av personuppgifter finns i Wedding Dreams Interitetspolicy.

 

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1 Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Wedding Dreams har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Wedding Dreams. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Wedding Dreams eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta.

 

5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Wedding Dreams kan från tid erbjuda kampanjer på Sajten med förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. nedsatta priser eller fri frakt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Wedding Dreams i samband med kampanjen. Wedding Dreams förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 

6. LEVERANS OCH TRANSPORT

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats, t.ex. i samband med bokning av varor som t.ex brudklänningar, festklänningar eller accessoarer som inte finns i lager påverkas pga. tillverkningstid som sedan påverkar leveranstiden.

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten.

6.3 Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Wedding Dreams rätt att debitera dig för leveransavgiften.

 

7. ÅNGERRÄTT

7.1 Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Wedding Dreams detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Detta gäller dock inte måttbeställda varor.

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor: (a) varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; (b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, smycken eller badkläder) (c) använda varor

7.3 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

7.4 Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Wedding Dreams via mail till info@weddingdreams.se. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

7.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum Du hämtade din försändelse. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Wedding Dreams enligt de anvisningar som anges i mailet som du har fått från Wedding Dreams efter att Du har kontaktat info@weddingdreams.se.

7.6 När Du ångrar ditt köp betalar Wedding Dreams tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har Wedding Dreams rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.7 Wedding Dreams betalar tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot din retur och skickade dig en returbekräftelse via mail.

 

8. GARANTI OCH REKLAMATION

8.1 Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

8.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt konsumentskyddslagen. Upptäcker du att varan är defekt när du får hem din order så ska du kontakta Wedding Dreams så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter du mottagit din order. Du gör en reklamation genom att maila info@weddingdreams.se. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.

8.3 Wedding Dreams står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Wedding Dreams att kompensera Dig i enlighet med konsumentskyddslagen. Kompensation ska ske inom 14 dagar från det att Wedding Dreams mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Wedding Dreams förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Wedding Dreams riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 

9. FORCE MAJEURE

Wedding Dreams ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Wedding Dreams inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/ tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Wedding Dream Dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Wedding Dreams rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Wedding Dreams förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten under Allmänna Villkor. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt efter att Wedding Dreams har informerat dig om ändringarna.

 

11. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

12.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Wedding Dreams.

12.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Wedding Dreams, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Wedding Dreams beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

12.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 12.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol. Dessa Villkor fastställdes av Wedding Dreams 2019-07-30